Statut Fundacji Bajer&Cargo Fundacja Sportowa

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Bajer&Cargo Fundacja Sportowa zwana dalej “Fundacją” została ustanowiona przez "Fundatorów", zwanymi dalej Fundatorem w osobach Beata Sputo oraz Irena Bombicka, działa na podstawie przepisów:
a. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016.40),
b. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t.),
c. na podstawie niniejszego statutu.
2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru.
2. Siedzibą Fundacji jest Miszewko.
3. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę w języku odpowiednim do kraju w jakim działa zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

§ 4

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. Odznaki i medale przyznaje Zarząd.

§ 5

Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami.

Rozdział II - Cel, zasady i zakres działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji jest realizacja zadań w zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym podkreśleniem roli sportu polskiego,
2. Ochrony i promocji zdrowia,
3. Wspierania sportowców po doznanych kontuzjach będących pod opieką Fundacji oraz pomoc im w powrocie do zdrowia i pełnej formy sportowej,
4. Wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6. Promocji i organizacji wolontariatu na rzecz kultury fizycznej i sportu,
7. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,8. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie i wspieranie kultury fizycznej i sportu
9. Promocja aktywnego (w tym sportowego) stylu życia oraz spędzania wolnego czasu i aktywnej turystyki
10. Rozwój, wspieranie i promocja sportów narodowych
11. Wzmacnianie lokalnych oraz międzynarodowych zespołów sportowych oraz ochrony sportowego dziedzictwa kulturowego
12. Wspieranie budowy obiektów sportowych (stadiony, boiska, hale itp.), budynków i budowli towarzyszących ( hotele, restauracje, itp.) oraz późniejsze zarządzanie tymi obiektami
13. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do kultury fizycznej i sportu
14. Integracja biznesu na rzecz wspierania społeczności lokalnych
15. Tworzenie strategii Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu (CSR) (Corporate Social Responsibility) i public relations w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie i wspieranie sportowców będących pod opieką fundacji poprzez organizowanie obozów sportowych, wyjazdów treningowych, wyjazdów wypoczynkowych, szkoleniowych w kraju i zagranicą, wsparcie fizjoterapeutyczne, pomoc przy doborze odpowiedniej diety, suplementów diety, promowanie samych zawodników lokalnie i globalnie.
2. Podejmowanie i wspieranie działalności pożytku publicznego i wspieranie działalności wolontariuszy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
3. Upowszechnianie zdrowego stylu spędzania wolnego czasu młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i poza szkołą, uczelniach wyższych i poza nimi.
4. Udzielanie pomocy materialnej i innej (zwrotnej lub bezzwrotnej) sportowcom aktywnym oraz po kontuzjach.
5. Finansowanie wszelkiej pomocy i opieki medycznej i fizjoterapeutycznej dla sportowców aktywnych oraz kontuzjowanych.
6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych.
7. Wspieranie, rozwój i promocję sportu, kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
8. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym.
9. Rozwój i budowę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjnosportowej w tym realizację głównych celów Fundacji.
10. Udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, organizacjom sportowym, indywidualnym sportowcom pozostającym pod opieką Fundacji.
11. Udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
12. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji oraz krzewienia kultury fizycznej.
13. Promocje klubów i organizacji sportowych.
14. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym tworzenie strategii (CSR) (Corporate Social Responsibility) i public relations.
15. Prowadzenie działalności szkoleniowej, seminaryjnej, wydawniczej i poligraficznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji.
16. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym prowadzenie sekcji i drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników.
17. Branie czynnego udziału w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia sportowe krajowe i zagraniczne.
18. Leczenie oraz rehabilitacja koni.
19. Prowadzenie zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych jak i w ramach rehabilitacji.
20. Zakup koni dla sportowców jak i do hipoterapii oraz szkółki jeździeckiej.
21. Uświadamianie i nauka humanitarnego postępowania z końmi, promocja wśród ludzi.
22. Prowadzenie agroturystyki.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współpracować i wspierać działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowią:
a. Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 zł.
b. Środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w trakcie działalności statutowej
2. Majątek fundacji mogą stanowić również:
a. dotacje i darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy
b. subwencje osób prawnych
c. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
d. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
e. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
f. dochody ze zbiórek publicznych
g. środki uzyskane z funduszy europejskich
h. inne środki finansowe i materialne otrzymane przez Fundację od osób prawnych, fizycznych i innych.

§ 10

Dochodami Fundacji są w szczególności:
1. Spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, w tym Fundatorów.
2. Wpływy ze zbiórki i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń.
3. Odsetki bankowe od zasobów finansowych Fundacji.
4. Dochody z posiadanego przez Fundację majątku ruchomego i nieruchomego oraz dóbr niematerialnych i prawnych.
5. Środki finansowe uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
2) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
3) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
12) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
13) 56.10.A Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
14) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
15) 58.11.Z Wydawanie książek
16) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
17) 58.13.Z Wydawanie gazet
18) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
19) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
21) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
22) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi
23) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
25) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
26) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
27) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
28) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
29) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
30) 63.12.Z Działalność portali internetowych
31) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
32) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
33) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
34) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
35) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
36) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
37) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
38) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
39) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
40) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
41) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
42) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
43) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
44) 74.20.Z Działalność fotograficzna
45) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
46) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
47) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
48) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
49) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
50) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
51) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
52) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
53) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i próbnych produktów, z wyłączenie praw chronionych prawem autorskim
54) 78.10.Z Działalność związana w wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
55) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
56) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
57) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
58) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
59) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
60) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
61) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
62) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
63) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
64) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
65) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
66) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
67) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
68) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
69) 85.59.Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
70) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
71) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
72) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
73) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
74) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
75) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
76) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
77) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
78) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
6. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej, środki finansowe w kwocie 1.000 zł.

§ 11

W przypadku uzyskania statutu organu pożytku publicznego, dla zapewnienia realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
2. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
3. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
4. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
5. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
6. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
7. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
8. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
9. 85.59.A Nauka języków obcych
10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
11. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
12. 86.90.D Działalność paramedyczna
13. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
14. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
15. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
16. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
17. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
18. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
19. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
20. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
21. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
22. 93.12.Z Działalność klubów sportowych
23. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
24. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
25. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
26. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
27. 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
28. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
29. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 12

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

§ 13

Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest minister właściwy do spraw sportu i turystyki.

§ 14

Majątek i dochody Fundacji w całości służą realizacji jej celów statutowych.

Rozdział IV - Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów
2. Zarząd Fundacji
3. Rada Fundacji.

§ 16

1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy, przy czym każdemu Fundatorowi przysługuje ilość głosów proporcjonalna do wielkości wkładów.
2. Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu działania i likwidacji Fundacji,
b. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków rady Fundacji,
c. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
d. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy Zgromadzenia Fundatorów.
4. Zgromadzenia Fundatorów są zwoływane nie rzadziej niż raz do roku przez Zarząd Fundacji.
5. Zgromadzenia Fundatorów zwoływane jest także na wniosek co najmniej jednego Fundatora złożony w Zarządzie Fundacji.
6. Fundatorzy mogą zwykłą większością głosów powoływać do Zgromadzenia Fundatorów inne osoby fizyczne i prawne.

§17

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
2. Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.
3. Kadencja Zarządu trwa od momentu powołania go przez Fundatorów do momentu jego odwołania.
4. Fundatorzy mogą powoływać i odwoływać Zarząd w każdej chwili bez podania konkretnej przyczyny.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje społecznie lub mogą być z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani i nagradzani w sposób ustalony przez Prezesa Zarządu.
6. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.
7. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji w szczególności:
a. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
b. sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności.
c. kierowanie działalnością Fundacji.
d. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji.
e. tworzenie i znoszenie przedstawicielstw, biur oraz placówek Fundacji w kraju i za granicą
8. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zgoda wszystkich jego członków na podjęcie uchwały.
9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
10. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
11. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.
12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
13. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu z Prezesem Zarządu wspólnie.
14. Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.
2. Rada Fundacji składa się od 2 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady.
3. Rada Fundacji jest powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 2-letniej kadencji.
4. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
6. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku.
7. Obrady Rady są protokołowane. Protokoły przechowuje Przewodniczący Rady.
8. Do zakresu kompetencji Rady należy:
a. zatwierdzanie planów i programów merytorycznych oraz finansowych, a także sprawozdań z ich wykonywania,
b. w sprawach przekraczających zakres zwykłego Zarządu udzielanie upoważnień Zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub
nieograniczony,
c. przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów,
9. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji

§19

1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§20

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 21

1. Zarząd Fundacji może dokonać zmian statutu przez podjęcie uchwały większością głosów uprawnionych do głosowania członków Zarządu, a w przypadku Zarządu jednoosobowego uchwały podjętej przez Prezesa Zarządu.
2. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym w ustawie o fundacjach.

§ 22

1. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna w dniu rejestracji Fundacji i kończy się 31 grudnia 2017 r.
2. Sprawozdania finansowe podlegają badaniu w przypadkach określonych przez obowiązujące przepisy. Biegłego rewidenta powołuje Rada Fundacji.

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w ustawie o fundacjach.